Category: mp3

Amasiko Ethu - Abangani


1983
Label: CTV International - CT (E) 49 • Format: Vinyl LP, Album • Country: South Africa • Genre: Folk, World, & Country • Style: African
Download Amasiko Ethu - Abangani

Umhlolikhono nokufiqwa: Zandile Mazibuko. Ubaba umMzizi ungumlaphi waseNanda, osebenza ngezinto njengamanzi nezihlahla ngokusiza abantu nezimo zabo ezihlukahlukene. Waqala lomsebenzi wakhe lapho avela khona eEastern Cape ngo lapho yena wayesasesikoleni ngalesosikhathi. Ukhuluma ngokuba umlaphi ukuthi kufika kanjani ukuthi umuntu abe umlaphi, ukthi umuti wenziwa kanjani nezihlahla, namanzi ukuthi umuntu uya eSipingo afike amucwilise khona noma akunikeze amanzi ozowa sebenzisa ekhaya.

Ubaba umMzizi ukhuluma ngezimo zabantu ukuthi kuze kufike lapho umuntu akhona ingoba umona bese umuntu aqhale ukuthakatha. Umuntu unomona ngoba unento anganayo noma akakuthandi bese aqhale ukukuthakatha kube into embi kabi. Abantu bafika nezimo ezahlukahlukene njengokuthi umuntu athandana naye, imali, umsebenzi noma kungaba ukuthi unemoya Amasiko Ethu - Abanganiuyaba siza bonke ukuze labantu bathole usizo kulezi zikinga zabo.

Hhayi lokho kuphela kodwa futhi usiza umphakathi waseNanda, izingane ezinganako ukuhla futhi nabazali manje badinga usizo. Amantombazane uwathumela esikoleni kodwa uma sebeqedile isikole ngoba imali ayikokahle abakwazi ukuthi baqhubeze izifundo zabo eyunivesiti bayahamba basebenze nawe ubaba umMzizi kwuhlelo okuthiwa iHome base care lapho uma sebeqedile basebenza ezibhehlela nonesi ukuze bazakhele imali yokuziphilisa.

Abafana bona badlala ibhola amaqhembu anjenge Orlando Pirates neKaizer Chiefs ibaqhashe, uthi lokhu uqheda ukulamba emakhaya futhi nase mphakathini. Uthi futhi kubalulekile ukuthi umuntu abenolwazi ngomsebenzi wakhe wokusizabantu abahlukahlukene ngokwebala kodwa lokho akumubambezeli noma angakwazi ukubasiza ezizimweni zabo. Into ebalulekile kuwena ukuthi umuntu ukuze akwazi ukwenza umsebenzi wakhe umuntu fanele azi isihlahla ukuze wenze amakambi futhi fanele ubenesiphiwo sakho ukuba umlaphi.

Khayelihle: ligama lami ngingu Khayelihle Mnqayi, ngatalelwa Kwamaphumulo, ngakhulela khona, emabanga laphansi ngiwentele e Mbitane primary, ngasuka lapho ngaya eQopho high school lapho ngentele khona mabanga lasetulu. Ngitsite nangisuka lapho ngaya e Ohlange lapho ngente khona matikuletjeni. Khayelihle: ayibitwa ngemdanso kepha ibitwa ngekutsi ingoma, ikhona ingoma yemantfombatane nengoma yebantfu beselisa noma ke emadvodza.

Ihlukane ngetigaba letintsantfu, kukhona lekutsiwa sichunu, bese kuba khona lekutsiwa ushameni, yona ke ayijaki ishaya kancane. Kepha tonkhe tibitwa ngekutsi ingoma futsi tigidza ngekushaywa kwetandla. Khayelihle: ngayifundza lesikhatsi ngisahlala kwamaphumulo, lesikhatsi ngifundza emabangeni laphansi, kute lowangifundzisa kepha ngafundza ngekuyivbuka uma bayigidza, ngaleso sikhatsi bengisenta emabanga laphansi kakhulu, bengivele ngibabukele nabagidza bese ke ngiyabona kutsi lunyawo luphakanyiswa njan nangekutsi timele tihambisane kunye netandla letisuke tishaywa Amasiko Ethu - Abangani skhatsi.

Ngitsite nangisuka emabangeni laphansi sengiya kulasetulu, ngichubeke ngayigidza ingoma, ngacedaza emabangeni lasetulu, ngitsite nangicedza ngatakhela ami emacembu lapha eNanda, nginelicembu lekutsiwa machwane, lelifaka ekhatsi bantfu besifazane kanye nebesilisakuphindza kube khona umkhonto lekulicembu lelifaka ekhatsi besifazane nebesilisa. Khayelihle; Kute lowangifundzisa, ngafundza ngekutsi ngibuke labadzala kunami bagidza lesikhatsi ngisakhula, ekhaya bo malume bami bebanelicembu lelakutsiwa ngema lionngaloko ingoma kwakuyintfo leyayentiwa njalo njalo, noma sihamba nje botitfola sowugidza ingoma.

Khayelihle: ingoma uyayigidza ayikhulumeki, ngaloko ngeke ngisho kutsi kuneminyakato lebalulekile lekumele kutsi uyati. Uyayigidza nje ngendlela loyifunako, kutsi nje kumele kutsi ihambelane Amasiko Ethu - Abangani losuke utishaya futsi kuhambisane nekuphakama kwelinyawo. Khayelihle: ingoma iysgidvwa nome ngabe ngukuphi, ite indzawo letsite vele lebekelwe kona, njengobe ngishilo kutsi iyagidvwa noma ngabe kutsi niyamba endleleni kunye nebangan bakho, utitfole nje sophakamisa lunyawo, uma ngabe kwentekile weva kukhala luculo lwamaskandi ubese soyagidza umangabe ngukutis ilengatini yakho lentfo.

Khayelihle: ngiyitsandziswa kuts yintfo yesizulu futsi nje ngingumzulu, phindze vele ngikhule Amasiko Ethu - Abangani , ngaloko ilangatini yami. Nalabadzala kunami, bogogo mkhulu batalwa bayikhandza vele ikhona. Khayelihle: sengifundzise bantfwana labancane, labafaka ekhatsi bafana ne,antfombatana, kepha batfwana labanemiyaka lengengci kulengemashumi lama bili nalamatsatfu, kulaba besilisa umnayaka uwakhatsalekile kangako, njengalaba besifazane, kulamantfombatane, kubangulabo labasaya enyokeni bayohlolwa kutsi basetintfombi yini.

Kusekela ngacala kufundzisa, ngiyakhumbula El Hechicero (The Wizard) - Black Sabbath - Black Sabbath 2 lelinye lilanga, sasigidza kulelinye likhaya lapho besimenywe khona, bantfu beta ngebuningi babo batsosibukela, kwaba nemacembu lamaningi leta atocudzelana natsi, kwaba mnandzi kwaba njeyana.

Kutsi emvakweni kwesikhatsi, bebantfu besebahamba bangibuta kutsi kantsi ingoma itobuya nini futsi, loku kwaba yinkhomba yekuts cha batfokotile kubona ingoma igidvwa ngaloluhlobo. Khayelihle: emantfombataneni nginconota minyaka lengengci kulemashumi lamabili nakubili, futsi kusuke kubantfwana labasaya enyokeni bahlolwe, kulaba beslisa nome ngabe unangakhi umnyaka, Akukhatsalekile umangabe nje kutsi nusakhona kuphakamaisa lunyawo ugidze.

Size sikhetse labancane emantfombataneni kutsi basete Misli Mene Gone - Sunshine (14) - Sh.G.T.M. lomnengi njengalaba labadzala, engomeni kucittfwa skatsi lesidze, ngaloko kufuneka bantfu labatohlala bakhona njalo uma Amasiko Ethu - Abangani badzingeka.

Khayelihle: ngumsombuluko. Lesine kanye nemgcibelo, ngesabatha lapho khona basuke bakhona bangakayi nasesikolweni. Tebenguni: wenta njan uma ubhekana netimo laphokhona utfola kutsi munye webantfwana soyaphuma emgceni, angasentyi njengobe umlayetela? Khayelihle; Esimeni lesifana nalesi sisebentisana kunye nabatali babo, mangabe kutsi khona lengibona kuts uphuma esandleni, ngivele ngichumane nebatali bakhe bese ke bona sebayakhona kumfaka emgceni, kona kunzima kuphatsa nome kwelusa bantfwana labancane, labanye vele mahlongandlebe ngalok bake bente intfo letokuphulaumoya, so kuyaye kudzingeke kutsi ube ngumuntfu lonenhlitiyo yekubeketela.

Indlela labagcoka ngayo kebona kuba noma ngabe nguyiphi, emabhayi bavame kuwagcoka nangabe kutsi baya engomeni lapho bahlolwa khona. Khayelihle: akukho lokutseni lokubi ngekuba nguthisha, kuts nje uke utitfole socitsa skhatsi lesinyenti usengomeni, ungasabi naso skhatsi lesanele sekuba nemndeni wakho, uke utsi Justify - Scott Stapp - The Great Divide ubabone sebachamuka sebakulandza, ngaloko mele uhale ungumuntfu lotohlala atfolakala njalo, ubenelutsandvo nayo.

Ungakhinyabteki umangabe kuts sebayakulandza. Lokumnandzi ngekuba ngumfundzisi kutsi, kwakh bunye emkatsini webantfu labahlala emmangweni nalokutsi kugcina kukwatanisa nebantfu lohlala nabo emphakatsini. Khayelihle: yebo bakhona, ikakhulu ngulabo labadlala umculo wamaskandi kanye nalabo labawuculako.

Tebenguni: Yini nje maphupho lonawo eminyakeni lesitfupha letako ngalabantfwana losebentisana nabo? Khayelihle: ngifisa kubona labantfwana laba baphumelela, kona sisesephansi kepha kunalelotsemba lekutsi batogcina balutfo kusasa, inhloso yetfu kuts sifuna bangagcini benta tintfo letitobafaka enkingeni kusasa lokufaka ekhatsi kudla tidzakamiva, kweba lanye nekutsengisa kwentimba emantfombataneni.

Khayelihle: liphupho lami kutsi laba bantfwana lengibafundzisa kucula nyalo, kubabona sebalutfo esikhatsini lesitako, nabo bagcine mhlawumbe sebatiwa mhlaba wonkhe jikelele, akuyona nje intfo lesifuna kuyifundza sigcine khona lana. Sifuna kugcina sesimenywa phesheya kwelwandle sesiyoshingisa khona. Kusanezindawo ezinkulu eziluhlaza eNanda futhi iWoza eNanda Walking Trail isebenzela ikakhulukazi ngasemfuleni noma eduzane kwezindawo zezithelo endaweni encane.

Njenge zitshalo esizithandayo ziyatholakala la. Ezinye zisentshenziselwa izihloso zokwakha amakhambi noma zihlanganiswe nesiko nangezinkolelo. Kodwa kunezitshalo ezigugulekile okufanele zinakwe noma zigugulwe. Umbheki wethe wezitshalo, uLindani Zuke, unika izincazelo kodwa uyacelwa ukuba ufake ulwazi lwakho ngokuphawula ezansi noma ngemeyili kuthina ku enanda online gmail.

Tshela thina amagama ezihlahla ezihlukahlukenengesi Zulu futhi ukuthi umphakathi uzisebenzisela ukwenzani. Ungasishayela imeyili isithombe sesitshalo nesihlahla sakho. Ungathola ulwazi ngosiko lomphakathi eWoza eNanda Walking Trail futhi ulandele ngomsebenzi esiwenzayo ngentuthuko ezayo.

Umganu uhlanganiswa nokuheha owesifazane ukuba ashade. Indoda ingalungisa ingxenye yamaqembe alesi sihlahla futhi awafake emzimbeni wobuso bakhe. Abantu bomphakathi basebenzisa lesi sihlahla ukwakha ikhambi lomkhuhlane. Buka okuningi ngalesi sihlahla kwi bogi Ulwazi. Okunyanyisayo, izihlahla Amasiko Ethu - Abangani ezihlangene, ezinye ziyingozi kubantu nasezilwaneni ezikhula eNanda.

Izihlahla ezizimilelayo zidinga amanzi amancane, ziyagcinwa ezinye ziyasuswa endaweni lapho kuzofakwa khona izinto ezizosebenzela umphakathi. U-Nkanyiso Dlamini uxoxisane naye mayelana lomsebenzi, Amasiko Ethu - Abangani 16 kuMfumfu Impendulo: Uma wenza ihawu abanye babuye balibize ngokuthi isihlangu, uma silenza, ngidinga isikhumba senkomo esisemanzi No Trump No KKK No Fascist USA - Millions Of Delusional Citizens*, Antidonts - M.D.C Millions Of De kahle bese ngiyasishuka bese ngiyasisika ngifake intonga.

Impendulo: Insimbi uhlobo lwenyamazane kodwa uma sesikufake kwibheshu sikubiza ngomgobo, njengoba ukubona nawe nje. Impendulo: Amahawu la amancane asetshenzizwa abantu besimame Amasiko Ethu - Abangani uma kuzoba nemigidi la amakhulu asetshenziswa abantu besilisa uma babeya empini, kodwa ngoba esikhathini samanje azisekho izimpi bawasebenzisa uma benza imigidi. Impendulo: Lokho kufakwa ngemuva, kukhona okwangaphambili ukuthi akukho lana khona okubizwa ngesinene kufakwa naleyanto ebizwa ngokuthi injobo.

Impendulo: Isidwaba kuyinto egqokwa abantu besimame yona yenziwa ngesikhumba senkomo esisemanzi siqale sishukwe kakhulu sifakwe insipho i-sunlight e-yellow bese sisigcoba amafutha noma i-Rama bese siyasithunga-ke.

Impendulo: Siyibiza nje ngesigqoko sezangoma yona ilula ngoba sithatha iwool nokotini bese uyayithunga kanye nobuhlali. Impendulp: Sithatha isihlahla somsilinga esikhulu bese siyazibaza kahle Amasiko Ethu - Abangani sibesihle bese siyasishisa ngemuva kube sengathi into enemibala emibili. Impendulo: Ngesilungu bathi ama-sandals kodwa thina sizibiza ngezimbadada.

Uma sizenza Amasiko Ethu - Abangani sithathe ithayi lemoto elidala silisike kahle ukuze kuvele lento emhlophe kulona bese silenza kahle libukeke njengesicathulo esihle. Impendulo: Nazi izikhumba zenyamazane kodwa ezensimbi lezi izona esikwazi ukuthi sizithole ngoba kuyabiza ukuthola lezi ezempala. Impendulo: Kukhona la esizithenga khona kubazingeli; kunabantu abasemthethweni, abazingela ngomthetho eziqhingini naseziqiweni bese bayasidayisela zona lezizikhumba.

Impendulo: Izinduku zona siyahamba siyozigawula kude ehlathini bese siyazigcwegwa kahle zibe ubhoko oluhle zihlukile zona kunesizibiza ngokuthi isagila lesi esiba nekhanda, bese kuba khona lezinduku ezinhle Serenade - Henry Wolff & Nancy Hennings - The Bells Of Shang Shung (A Soundpoem) esizigawula bese siyazicwecwa zona ezinye zizihlobiza ngowaya sizithunge kahle, besekuba khona le okuthiwa isinswebhu sona senziwa ngesikhumba senkomo sisithunga kahle sesiphothe, kushwangaso izinkomo uma umuntu elusa nengane uma ziganga iyaqonda njengothi lomkhonto.

Impendulo: Ukhona umata, siyawenza nawo, sithatha isikhumba senkomo sisishuke kahle sibe sihle sisiphale ngetshe sisigcobe ngamafutha. Impendulo: Izigqoko lezi Amasiko Ethu - Abangani abantu besimame, zonake sizibiza ngeqoma sithatha, ubutshani ne-wool siziluke kahle bese kuthi ngaphansi sifaka indwangu eyinethi bese sithungela phezu kwayo.

Zenziwa ngabantu besimame isikathi esiningi. Impendulo: lokhu Crying In The Shadows - Gary Moore - Ballads & Blues 1982 - 1994 ngesala, kusebenza uma kugaywe utshwala kusetshenziswa khona ukugovuza utshwala, bese lokhu okungathi ispuni khona sikubiza ngegula khona kukha utshwala uma buzofakwa okhambini, bese kuba imiqhele le eminye kube nezinsimbi lezi ezilengayo lana.

Impendulo: Isidwaba kuphela esisenzayo ngoba kuba yinto egqokwa umuntu wesimame oshadile kwiyisiko lwethu amaZulu ukuthi kumele sigqoke ayikho enye into ayigqokayo ngaphandle kwaso uyalala, uyavuka, ugqoka sona isidwaba, ngoba intombazane yona igqoka isigege kuphela ayisigqoki isidwaba. Impendulo: Imikhonto, sithenga izinsimbi bese siyazi grayinda kahle nazo zicije kahle besesiyazithunga kahle la ngemuva ukuze zikwazi ukubambeka. Impendulo: Yebo, siyakwazi Amasiko Ethu - Abangani kuba amabhesu ezingane isikathi esiningi, futhi sinaso nesikhumba sengwe.

Umbuzo: Kukhona abantu enibasapilayela lomsebenzi, ngaphandle kwama-tourist nabantu basebandleni lamaNazaretha? Impendulo: Kukhona isitolo esila Amasiko Ethu - Abangani Marine World esibadayiselayo lomsebenzi wethu siyabadayisela izikhumba noma umsebenzi esesiwenzile kodwa bathanda kuthenga izikhumba esezishukiwe Another Life - Various - Maxi Gold 2 bathanda ukwenza izichathulo zesikhumba.

Impendulo: Yebo, ayafika ama-tourist athenga ashiye nama-tips kodwa mina lezinto angizenzeli ama-tourist isikathi esiningi, ngenzela ibandla lami engikhonza kulona lamaNazaretha ngizidayisa khona lezinto, ngoba siba nemigidi.

Umbuzo: Abantu besimame nabo bavumelekile ukuthi bazenze lezimvunulo noma abantu besilisa kuphela? Impendulo: Yebo, bavumelekile ukuthi bazenze ngoba nakudala ibona vele abantu besimame ababesala emakhaya benze lezinto ukuqhuba usuku uma abantu besilisa besemsebenzini.

Impendulo: Mina ngayifunda lento ngisemncane njengoba ngishilo ngaphezulu ukuthi abantu besimame ibona ababenza lezinto ngisikathi sakudala, nami ngafundiswa umama wami ukweza lezinto, ubaba engekho eseThekweni eyosebenza ngasengawuthanda lomsebenzi.

Yebo, ngingathanda ukuzifundisa izingane zami lomsebenzi yebo imfundo ibalulekile ngoba nami ngafunda eUNISA kodwa ngiyawenza lomsebenzi ngoba kuhle ukuthi ukwazi ukwenze izinto ngezandla zakho ngoba kungenzeka ungawutholi umsebenzi owufundele, uma ukwazi ukuzenzela izinto zezandla uyakwazi ukuziphilisa. Umbuzo : Ngicela uchaze kabanzi ngalolu siko nano kubaluleka kwalo ufisa ukulibona linjani ngelinye ilanga?

Impendulo: Mina ngizalelwe eRichmond kanti futhi bekwiyinto ebiyenziwa kanti bekuyinto engikhuliswe ngayo futhi bekuyinto engaphakathi kimi ngathi umangifika lapha eNanda ngabona abantu abadala benza izinto ezimbi, ngibona nezingane ezincane zihamba nabafana emgwaqeni ngase ngibona kuncono ngivule isikhungo sokuhlolwa kwezingane.

No mntwana wami ngiyamhlola ngisho namanje ngoba esemdala. Bese kuba khona nesifo se ngculazi kwaba isona futhi esangigqugquzela ukuthi ngivule lesi sikhungo, kwenziwa nezinto eziningi okunjenge misebenzi yezandla noma futhi kukhona okhuliswayo, izintombi ziyahlolwa ukuthi zikulungele yini ukuthi zingene esigcawini.

Futhi ngiyafisa ukuthi leli siko lingapheli ngoba lingaphakathi kimi. Ngoba ngize ngikhiphe nase phaketheni lami ukusiza ngithenge ubuhlalu ngenzele ukubajabulisa. Impendulo :Ukuqala kwami ukuhlola ngaqala ngalandelela ngathatha izingane zami ngiyohlola komunye ugogo kwaze kwaphela izinyanga eziyisithupha engitshela ukuthi ulala kanjani umntwana uma usumhlola.

Futhi ngiyakwazi ukubona uma umntwana enesilonda semimoya kungathi khona ogange ngaye kanti cha isilonda. Bese beyahamba. Bese uyafika umbuze ukuthi wenziwe yini kanje ngoba mina ngabona ngokudlule ngayitshela ukuthi angiboni kahle yingakho ngibize wena mzali wakhe ukuthi uzongibukisa.

Impendulo: Cha akuvumelekile ukuthi kuze abanye abantu uma ngihlola ngoba nabezempilo abavumi ngoba manje kuyimfihlo kumele kube yimi engibhalise igama lami emnyangweni wezamisiko phecelezi kwa Arts and Culture. Impendulo : Chabo abekho abangikhombayo mhlampe uma bekhona abangikhombi bengibona mhlampe bayangihleba kuphela. Uma umuntu ezojoyina ngiyamutshela imithetho yalapha bese umuntu eyaziqhubekela futhi uma umuntu engasezi angimubuzi ukuthi kungani engasezi.

Mhlampe angaze axoshwe umama wakhe Amasiko Ethu - Abangani eze. Impendulo: Ay mina angiboni ukuthi khona uhhulumeni akwenzayo ukuxhasa leli siko ngoba uma befuna ukuhamba beye emhlangeni abangenayo imali ngiyazama ukuthi ngibakhokhele behambe ngoba umntwana engaba nokudikibala kokuthi siyahlolwa kodwa uma sekufanele sihambe siyo jabula emhlangeni asiyi.


Sitemap

Tipitipitipso - Various - Der deutsche Party-Mix (Die Wa(h)ren Schlager), Time 2 Move On (Original Mix) - Inflatables - Time 2 Move On, Je Te Retiens - Hélène Ségara - Quand LÉternité..., Transmigration II - Henry Wolff & Nancy Hennings - The Bells Of Shang Shung (A Soundpoem), All Strung Out - Nino Tempo & April Stevens - All Strung Out / I Cant Go On Living Baby Without You

8 comments

  1. Apr 04,  · Ntombe Thongo's debut album Thokozile was released in , and won the South African Traditional Music (SATMA) Award as best isiXhosa album of .
  2. Yayisenzeka kumaxesha amandulo into yokuba amasiko alandelwe ngendlela eyiyo nakubeni kwakungekho bani ncakasana othi thina maXhosa masiwaqhube ngolu hlobo amasiko ethu, koko kumzi ngamnye inkonde yelo khaya yiyo eyayisithi inike umkhombandlela emakwenziwe ngawo amasiko .
  3. Ngokwesiko lesiZulu, kukhona amasiko ekudingeka enziwe ngaphambi kokuba umuntu ashade ngokuphelele, umabo uyisigaba sokugcina. Isigaba sokuqala ukulobola, kuthatha isikhathi, umuntu akaqedwa ngosuku olulodwa, bese kulandela izibizo (umkhwenyana uletha izibizo zikamama), bese kulandela umbondo (umakoti ulethela abasemzini ukudla) bese kuza.
  4. amasiko nezithethe zethu UQUKUMBELO. Ndithe ndakubona ukuba amasiko la ethu thina MaXhosa afuna ukutshabalala ndabona kufanelekile ukuba mandenze ngolu hlobo ukuzama ukuvuselela izazela zethu nokuvuselela izazela zabo sele bethengwe ziinkolo .
  5. Jun 14,  · Abangani features fellow trappers and Ambitiouz label mate Emtee, who promised a new joint and Soweto born Saudi. Stream the new tune below and get familiar. Stream the new tune below and get familiar.
  6. Jan 27,  · Provided to YouTube by AFRICORI Amasiko Ethu · Imithente · Imithente · RR · S. Mthalane Washonaphi ℗ Boss Music Released on: Auto-generated by You.
  7. Explore releases from Abangani at Discogs. Shop for Vinyl, CDs and more from Abangani at the Discogs Marketplace.
  8. Browse for Abangani By Sjava Ft Saudi Amd Emtee song lyrics by entered search phrase. Choose one of the browsed Abangani By Sjava Ft Saudi Amd Emtee lyrics, get the lyrics and watch the video. Choose one of the browsed Abangani By Sjava Ft Saudi Amd Emtee .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *